فهرست اماکن مقدسه مرکزی

 

جدول اماکن مقدسه مرکزی و محل آنها

رديف نوع مكان متبركه نام مكان متبركه جنسيت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش دهستان آبادي
1 امامزاده فاطمه صغري خانم 1 مركزئ آشتيان مركزئ سياوشان سياوشان
2 امامزاده حليمه خاتون و رقيه خاتون خانم 2 مركزئ آشتيان مركزئ گركان محسن آباد
3 امامزاده احمد بن اسماعيل آقا 1 مركزئ آشتيان مركزئ گركان محسن آباد
4 امامزاده بي‌بي شهربانو خانم 1 مركزئ آشتيان مركزئ گركان اهو
5 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ آشتيان مركزئ گركان اهو
6 امامزاده بي‌بي حليمه خاتون خانم 1 مركزئ آشتيان مركزئ مزرعه نو اميرآباد
7 امامزاده عبدالله ولي آقا 1 مركزئ اراك      
8 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ اراك      
9 امامزاده محمد مسعود آقا 1 مركزئ اراك خنداب    
10 امامزاده احمد بي موسي آقا 1 مركزئ اراك خنداب اناج كركان
11 امامزاده شاهور آقا 1 مركزئ اراك خنداب دهچال امامزاده دهچال
12 امامزاده سيد علي حسين آقا 1 مركزئ اراك خنداب سنگ سفيد حسينيه
13 امامزاده سيد اسماعيل آقا 1 مركزئ اراك خنداب سنگ سفيد گذردر
14 امامزاده شاهزاده ابراهيم آقا 1 مركزئ اراك خنداب جاورسيان نوده
15 امامزاده چهل دختران خانم   مركزئ اراك مركزئ امان آباد انجدان
16 امامزاده بي‌بي شريفه خاتون خانم 1 مركزئ اراك مركزئ امان آباد گيلي
17 امامزاده حمزه خانم 1 مركزئ اراك مركزئ امان آباد سوارآباد
18 امامزاده شاهزاده محمود آقا 1 مركزئ اراك مركزئ امان آباد كودرز
19 امامزاده سلطان سيد احمد آقا 1 مركزئ اراك مركزئ اميريه هزاوه
20 امامزاده طاهر آقا 1 مركزئ اراك مركزئ اميريه ساقي
21 امامزاده بي‌بي شريفه خاتون خانم 1 مركزئ اراك مركزئ داودآباد ويسمه
22 امامزاده طاهر و مطهر آقا 2 مركزئ اراك مركزئ ساروق كلاغ نشين
23 امامزاده فاطمه سلطان خانم 1 مركزئ اراك مركزئ ساروق كلاغ نشين
24 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ اراك مركزئ ساروق فارسيجان
25 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ اراك مركزئ ساروق فارسيجان
26 امامزاده احمد و لبابه خاتون آقا/خانم 2 مركزئ اراك مركزئ ساروق كركان بالا
27 امامزاده هفتاد و دو تن نامشخص   مركزئ اراك مركزئ ساروق ساروق
28 امامزاده علي آقا 1 مركزئ اراك مركزئ ساروق ساروق
29 امامزاده محمد آقا 1 مركزئ اراك مركزئ ساروق ساروق
30 امامزاده چهل دختران خانم   مركزئ اراك مركزئ ساروق جيريا
31 امامزاده شاهزاده اسماعيل و طاهر آقا 2 مركزئ اراك مركزئ ساروق جيريا
32 امامزاده شاهزاده حسين آقا 1 مركزئ اراك مركزئ ساروق جيريا
33 امامزاده هاشم و يحيي آقا 1 مركزئ اراك مركزئ ساروق جيريا
34 امامزاده اسماعيل و طاهر آقا 2 مركزئ اراك مركزئ ساروق جيريا
35 امامزاده حسن آقا 1 مركزئ اراك مركزئ ساروق گاوجلو
36 امامزاده ابوالقاسم آقا 1 مركزئ اراك مركزئ سده گوار
37 امامزاده شاهزاده حسين آقا 1 مركزئ اراك مركزئ سده نظم آباد
38 امامزاده عبدالعظيم آقا 1 مركزئ اراك مركزئ شمس آباد خرم آباد
39 امامزاده يوسف و حنيفه آقا 2 مركزئ اراك مركزئ شمس آباد چنگزين
40 امامزاده محمد عابد آقا 1 مركزئ اراك مركزئ مشك آباد شهسواران
41 امامزاده شاهزاده حسين آقا 1 مركزئ اراك مركزئ مشك آباد ابراهيم آباد
42 امامزاده مرضيه خاتون خانم 1 مركزئ اراك مركزئ مشهدميقان مرادآباد
43 امامزاده ميمونه خاتون خانم 1 مركزئ اراك مركزئ مشهدميقان مشهدميقان
44 امامزاده هديه خاتون خانم 1 مركزئ اراك مركزئ مشهدميقان كمال آباد بالا
45 امامزاده محسن آقا 1 مركزئ اراك مركزئ مشهدميقان ميچان
46 امامزاده عبداله آقا 1 مركزئ اراك مركزئ مشهدميقان نوازن
47 امامزاده جعفر و ابراهيم و عبدالصالح آقا 3 مركزئ اراك مركزئ مشهدميقان مشهدالكوبه
48 امامزاده احمد و حوا خاتون آقا/خانم 2 مركزئ اراك مركزئ معصوميه موت آباد
49 امامزاده زرينه و بهجت خاتون خانم 2 مركزئ اراك مركزئ سنجان  
50 امامزاده عبداله و طاهر و زينب خاتون آقا/خانم 3 مركزئ تفرش فراهان فرمهين آهنگران
51 امامزاده بي‌بي ستين خانم 1 مركزئ تفرش      
52 امامزاده جعفر آقا 1 مركزئ تفرش      
53 امامزاده محمد، فم آقا 1 مركزئ تفرش      
54 امامزاده مهدي ابوالعلي آقا 1 مركزئ تفرش      
55 امامزاده ابوالحسين آقا 1 مركزئ تفرش فراهان    
56 امامزاده احمد ابن علي آقا 1 مركزئ تفرش فراهان    
57 امامزاده حليمه خاتون خانم 1 مركزئ تفرش فراهان    
58 امامزاده يعقوب و بي‌بي حليمه خاتون آقا/خانم 2 مركزئ تفرش فراهان فرمهين برزآباد
59 امامزاده عبداله آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فرمهين آهنگران
60 امامزاده زينب خاتون خانم 1 مركزئ تفرش فراهان فرمهين آهنگران
61 امامزاده شاهزاده حسين آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فرمهين نظام آباد
62 امامزاده جعفر معروف به علي آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فرمهين ولاشجرد
63 امامزاده حليمه خاتون خانم 1 مركزئ تفرش فراهان فرمهين ولاشجرد
64 امامزاده شاه زيد بن قاسم آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فرمهين مشهد زلف آباد
65 امامزاده لام و صام و بي‌بي زبيده خاتون آقا/خانم 3 مركزئ تفرش فراهان فرمهين تبرته
66 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فرمهين تبرته
67 امامزاده امامزاده، تبرته آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فرمهين تبرته
68 امامزاده شاهزاده اسماعيل و طاهر آقا 2 مركزئ تفرش فراهان فرمهين وروان
69 امامزاده ابراهيم آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فرمهين وروان
70 امامزاده محمد و علي آقا 2 مركزئ تفرش فراهان فرمهين دستجان
71 امامزاده حسن افطس آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فرمهين اسفين
72 امامزاده محمد و علي آقا 2 مركزئ تفرش فراهان فرمهين اقازيارت
73 امامزاده يوسف آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فرمهين اقازيارت
74 امامزاده طيب و طاهر آقا 2 مركزئ تفرش فراهان فشك كلا
75 امامزاده احمد بن موسي آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فشك فشك
76 امامزاده محب رضا آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فشك فشك
77 امامزاده وارثين زين العابدين آقا 1 مركزئ تفرش فراهان فشك فشك
78 امامزاده قاسم آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان كهك
79 امامزاده احمد آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان كوهين
80 امامزاده بي‌بي طاهر خانم 1 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان طاد
81 امامزاده عمران و حسين آقا 2 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان نقوسان
82 امامزاده عبداله آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان نقوسان
83 امامزاده عزيز آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان دينجرد
84 امامزاده نوح آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان قزلجه
85 امامزاده علي زيد آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان دربر
86 امامزاده يحيي آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان دربر
87 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان زرجين
88 امامزاده مرو آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان زرجين
89 امامزاده چهريشه نامشخص 1 مركزئ تفرش مركزئ بازرجان عزالدين
90 امامزاده عبداله آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ رودبار شولك
91 امامزاده كندي آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ رودبار شولك
92 امامزاده آقا خير آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ رودبار كهلوسفلي
93 امامزاده سيد حسين آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ رودبار هفتان عليا
94 امامزاده ابراهيم آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ رودبار ثمردشت
95 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ رودبار ثمردشت
96 امامزاده سليمه خاتون خانم 1 مركزئ تفرش مركزئ رودبار جفتان
97 امامزاده محمدتقي آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ رودبار ديزك
98 امامزاده يحيي آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ رودبار فرك
99 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ رودبار فسنگان
100 امامزاده داود آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ رودبار فلوجرد
101 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ خرازان ابره در
102 امامزاده سليمان آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ خرازان سرابادان
103 امامزاده حليمه خاتون خانم 1 مركزئ تفرش مركزئ خرازان فريسمانه
104 امامزاده علي‌اصغر آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ كوه پناه شهراب
105 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ تفرش مركزئ كوه پناه دارستان
106 امامزاده ابوطالب آقا 1 مركزئ خمين      
107 امامزاده محمد آقا 1 مركزئ خمين      
108 امامزاده شاه سليمان آقا 1 مركزئ خمين مركزئ آشناخور دهنو
109 امامزاده شاه حسين محمود آقا 1 مركزئ خمين مركزئ آشناخور آشناخور
110 امامزاده سيد علي آقا 1 مركزئ خمين مركزئ حمزه لو سرطاق
111 امامزاده اهل بن علي بن الحسين آقا 1 مركزئ خمين مركزئ حمزه لو خشتيجان
112 امامزاده خديجه خاتون خانم 1 مركزئ خمين مركزئ رستاق حشمتيه
113 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ خمين مركزئ رستاق ريحان سفلي
114 امامزاده هاشم خمين روستاي آقا 1 مركزئ خمين مركزئ رستاق نهشهر
115 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ خمين مركزئ صالحان زورقان
116 امامزاده شاهزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ خمين مركزئ صالحان امامزاده يوجان
117 امامزاده بي‌بي معصومه خانم 1 مركزئ خمين مركزئ صالحان ميشيجان عليا
118 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ خمين مركزئ صالحان ميشيجان عليا
119 امامزاده بابا غيبي آقا 1 مركزئ خمين مركزئ گله زن مزاين
120 امامزاده بي‌بي حليمه خاتون خانم 1 مركزئ خمين مركزئ گله زن شهرميزان
121 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ خمين مركزئ گله زن رباط ارجمند/رباط كفسان
122 امامزاده بي‌بي معصومه خانم 1 مركزئ خمين مركزئ گله زن كفسان
123 امامزاده محمدعلي آقا 1 مركزئ خمين مركزئ گله زن كفسان
124 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ خمين كمره چهارچشمه كمانكش
125 امامزاده زينب خاتون خانم 1 مركزئ خمين كمره خرم دشت تهيق
126 امامزاده حسن آقا 1 مركزئ خمين كمره خرم دشت طيب آباد
127 امامزاده دردشت نامشخص 1 مركزئ دليجان مركزئ هستيجان قالهر
128 امامزاده بي‌بي زبيده خاتون خانم 1 مركزئ دليجان      
129 امامزاده سيد جلال الدين آقا 1 مركزئ دليجان      
130 امامزاده معصوم خانم 1 مركزئ دليجان      
131 امامزاده پير داود آقا 1 مركزئ دليجان مركزئ دودهك راونج
132 امامزاده سليمان آقا 1 مركزئ دليجان مركزئ دودهك راونج
133 امامزاده يحيي و ذكريا آقا 2 مركزئ دليجان مركزئ هستيجان هستيجان
134 امامزاده حوريه خاتون و كاظمه خاتون خانم 2 مركزئ دليجان مركزئ هستيجان سينقان
135 امامزاده اسحاق آقا 1 مركزئ دليجان مركزئ جاسب  
136 امامزاده حمزه بن عون بن علي آقا 1 مركزئ دليجان مركزئ جاسب كروگان
137 امامزاده امير ابوطالب آقا 1 مركزئ دليجان مركزئ جاسب وشتگان
138 امامزاده محمد آقا 1 مركزئ دليجان مركزئ جاسب وشتگان
139 امامزاده ابوالفضل آقا 1 مركزئ دليجان مركزئ جوشق مهدي آباد
140 امامزاده يحيي و سليمان آقا 2 مركزئ دليجان مركزئ نراق  
141 امامزاده پنج تن نامشخص 5 مركزئ زرنديه      
142 امامزاده عبداله و ابراهيم آقا 2 مركزئ زرنديه      
143 امامزاده محمدباقر و احمدباقر آقا 2 مركزئ زرنديه خرقان الوير الوير
144 امامزاده پيرحيدر آقا 1 مركزئ زرنديه خرقان الوير بلوبند
145 امامزاده محمدباقر آقا 1 مركزئ زرنديه خرقان الوير بندامير
146 امامزاده قاسم آقا 1 مركزئ زرنديه خرقان الوير ويدر
147 امامزاده هفت امام آقا 7 مركزئ زرنديه خرقان عليشار علي شار
148 امامزاده گيو نامشخص 1 مركزئ زرنديه خرقان عليشار علي شار
149 امامزاده ورچند نامشخص 1 مركزئ زرنديه خرقان عليشار ورچند
150 امامزاده صالح آقا 1 مركزئ زرنديه خرقان دوزج تيره
151 امامزاده عبدالمطلب آقا 1 مركزئ زرنديه مركزئ رودشور پيك
152 امامزاده سيد موسي خاموش آقا 1 مركزئ زرنديه مركزئ زاويه  
153 امامزاده سيد منصور آقا 1 مركزئ زرنديه مركزئ مامونيه  
154 امامزاده عبداله آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ اوجان
155 امامزاده ابراهيم استوج آقا 1 مركزئ ساوه      
156 امامزاده يعقوب آقا 1 مركزئ ساوه      
157 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ ساوه      
158 امامزاده سيد اسحاق آقا 1 مركزئ ساوه      
159 امامزاده سيد ابورضا آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ    
160 امامزاده سيد بشير آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ    
161 امامزاده شاهزاده حسين آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ    
162 امامزاده سيد علي‌اصغر آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ    
163 امامزاده عبداله آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ    
164 امامزاده كوي جوزقي نامشخص 1 مركزئ ساوه مركزئ    
165 امامزاده يحيي آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ    
166 امامزاده حنيفه آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ شاهسونكندئ عزيزآباد
167 امامزاده عبدالله طردن آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ شاهسونكندئ نيوشت
168 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ شاهسونكندئ امامزاده خورق
169 امامزاده صالح معروف به اظهر الشهيد ثالث آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ شاهسونكندئ قارلوق
170 امامزاده سيده مريم خانم 1 مركزئ ساوه مركزئ طرازناهيد انجيلاوندعليا
171 امامزاده پنج تن نامشخص 5 مركزئ ساوه مركزئ طرازناهيد سينك
172 امامزاده حليمه خاتون خانم 1 مركزئ ساوه مركزئ طرازناهيد سينك
173 امامزاده ناصر و مختار آقا 2 مركزئ ساوه مركزئ طرازناهيد طرازناهيد
174 امامزاده سيد هارون آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ طرازناهيد طرازناهيد
175 امامزاده پنج تن نامشخص 5 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ اوه
176 امامزاده دو دختران خانم 2 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ اوه
177 امامزاده بي‌بي معصومه خانم 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ اوه
178 امامزاده پيغمبر داخل آبادي آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ اوه
179 امامزاده سيد محمد آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ اوه
180 امامزاده فضل ابن سليمان آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ اوه
181 امامزاده محمد و حسين آقا 2 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ اوه
182 امامزاده معصوم خانم 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ اوه
183 امامزاده شاهزاده قاسم آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ اكبرآباد
184 امامزاده چهل دختران خانم 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ استوج
185 امامزاده علي آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ هريسان
186 امامزاده قاسم آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ غازم آباد
187 امامزاده سيد حمزه آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ حصارقليج
188 امامزاده اسلام آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ طرخوران
189 امامزاده صابر آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ دالستان
190 امامزاده بي‌بي حليمه خاتون خانم 1 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك قوچ امام
191 امامزاده ابراهيم آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك سلي جرد
192 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك سلي جرد
193 امامزاده حليمه خاتون خانم 1 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك سلي جرد
194 امامزاده سيده نرجس خاتون خانم 1 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك سلي جرد
195 امامزاده يونس آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك مرق
196 امامزاده عبدالعظيم آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك بندچاي
197 امامزاده بي‌بي شرف خاتون خانم 1 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك قردين
198 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك يل آباد
199 امامزاده سيد محمد آقا 1 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك الوسجرد
200 امامزاده ننه حوا خانم 1 مركزئ ساوه نوبران    
201 امامزاده نوح آقا 1 مركزئ ساوه نوبران آق كهريز چمران
202 امامزاده يوسف آقا 1 مركزئ ساوه نوبران آق كهريز ياري آباد
203 امامزاده محسن آقا 1 مركزئ ساوه نوبران آق كهريز بيوران
204 امامزاده عبداله آقا 1 مركزئ ساوه نوبران آق كهريز ميچك
205 امامزاده نوح آقا 1 مركزئ ساوه نوبران آق كهريز بالقلو
206 امامزاده عبداله و مختار و احمد آقا 3 مركزئ ساوه نوبران آق كهريز غازم آباد
207 امامزاده سرمره نامشخص 1 مركزئ ساوه نوبران آق كهريز ويسمان
208 امامزاده شاهزاده مسلم آقا 1 مركزئ ساوه نوبران بيات تجره
209 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ ساوه نوبران بيات دروازه
210 امامزاده سيد محمد آقا 1 مركزئ ساوه نوبران بيات گوجه منار
211 امامزاده هاشم آقا 1 مركزئ ساوه نوبران كوهپايه جوشقان
212 امامزاده طيب و طاهر آقا 2 مركزئ ساوه نوبران كوهپايه اقداش
213 امامزاده عبداله و زبيده خاتون آقا/خانم 2 مركزئ ساوه نوبران كوهپايه حريقان
214 امامزاده فخر جهان خانم 1 مركزئ ساوه نوبران كوهپايه كره بر
215 امامزاده سيد محمد آقا 1 مركزئ ساوه نوبران كوهپايه شادباغي
216 امامزاده صالح آقا 1 مركزئ ساوه نوبران نوبران  
217 امامزاده جعفر بن علي آقا 1 مركزئ شازند مركزئ آستانه  
218 امامزاده سهيل بن علي آقا 1 مركزئ شازند مركزئ آستانه  
219 امامزاده طالب بن علي آقا 1 مركزئ شازند مركزئ آستانه  
220 امامزاده آقا گبرج آقا 1 مركزئ شازند مركزئ آستانه پركله
221 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز سورانه
222 امامزاده محمد آقا 1 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز حصارمحمديه
223 امامزاده حسن آقا 1 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز ابباريك
224 امامزاده ابوالقاسم آقا 1 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز تكيه
225 امامزاده ابولقاسم آقا 1 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز تكيه
226 امامزاده ابوالحسن آقا 1 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز موچان
227 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ شازند سربند هندودر خنا دره سفلي
228 امامزاده محمد حنفيه آقا 1 مركزئ شازند سربند هندودر روشت
229 امامزاده اركلو نامشخص 1 مركزئ شازند سربند هندودر اركلو
230 امامزاده هاشم و عبدالله آقا 2 مركزئ شازند سربند هندودر كهنه حصار
231 امامزاده قنبر بن علي آقا 1 مركزئ شازند سربند مالمير حشيان
232 امامزاده ابوالقاسم آقا 1 مركزئ شازند زاليان پل دوآب مهاجران
233 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ شازند زاليان زاليان كله چوب
234 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ كميجان مركزئ اسفندان وفس
235 امامزاده شاهزاده حسين معروف به حاج رضوان آقا 1 مركزئ كميجان مركزئ اسفندان وفس
236 امامزاده يحيي آقا 1 مركزئ كميجان مركزئ اسفندان اسفندان
237 امامزاده عبدالكريم آقا 1 مركزئ كميجان مركزئ اسفندان ياسبلاغ
238 امامزاده ذوالفقار آقا 1 مركزئ كميجان مركزئ خنجين خنجين
239 امامزاده امير عبدالله آقا 1 مركزئ كميجان مركزئ خنجين فردقان
240 امامزاده عرب شهسوار آقا 1 مركزئ كميجان مركزئ خنجين زنجيران
241 امامزاده شاهزاده عبدالله آقا 1 مركزئ كميجان مركزئ خنجين ونك
242 امامزاده ابراهيم صالح آقا 1 مركزئ كميجان مركزئ خنجين درويشان
243 امامزاده ساريه خاتون خانم 1 مركزئ كميجان مركزئ خنجين روشنايي
244 امامزاده عباس آقا 1 مركزئ كميجان ميلاجرد ميلاجرد امامزاده عباس
245 امامزاده يحيي و فضل آقا 2 مركزئ محلات      
246 امامزاده يحيي آقا 1 مركزئ محلات مركزئ باقرآباد بزي جان
247 امامزاده محمود آقا 1 مركزئ محلات مركزئ باقرآباد جرديجان
248 امامزاده اسماعيل آقا 1 مركزئ محلات مركزئ باقرآباد اتشكوه
249 امامزاده محمد آقا 1 مركزئ محلات مركزئ باقرآباد نخجيروان
250 امامزاده ابوالقاسم و حكيمه خاتون آقا/خانم 2 مركزئ محلات مركزئ خورهه خورهه
251 امامزاده محسن آقا 1 مركزئ محلات مركزئ خورهه طايقان
252 امامزاده ذكريا آقا 1 مركزئ محلات مركزئ خورهه عيسي آباد
253 امامزاده محمد آقا 1 مركزئ محلات مركزئ خورهه ورين بالا
254 امامزاده عبدالله آقا 1 مركزئ محلات مركزئ محلات  
255 امامزاده محمد آقا 1 مركزئ محلات مركزئ نيمور  
256 امامزاده صالح آقا 1 مركزئ محلات مركزئ نيمور  
257 امامزاده موسي آقا 1 مركزئ محلات مركزئ محلات  
258 آرامگاه آقا نورالدين آقا 1 مركزئ اراك      
259 آرامگاه مرحوم آيت اله محمد سلطان آقا 1 مركزئ اراك      
260 آرامگاه ابوالحسن و آمنه خاتون آقا/خانم 2 مركزئ اراك خنداب خنداب ديزآباد
261 آرامگاه آمنه خاتون خانم 1 مركزئ اراك خنداب سنگ سفيد استوه
262 آرامگاه خضر بن زكريا آقا 1 مركزئ اراك خنداب سنگ سفيد شهيد
263 آرامگاه بقعه شاه غريب آقا 1 مركزئ اراك مركزئ امان آباد انجدان
264 آرامگاه پيرمراد آقا 1 مركزئ اراك مركزئ شمس آباد چنگزين
265 آرامگاه پيرمسعود آقا 1 مركزئ اراك مركزئ مشهدميقان راهزان
266 آرامگاه بابا احمد آقا 1 مركزئ خمين      
267 آرامگاه بابا فضلي آقا 1 مركزئ خمين مركزئ حمزه لو فرفهان
268 آرامگاه هفت سواران نامشخص 7 مركزئ خمين مركزئ رستاق فرنق
269 آرامگاه محمد بن مالك آقا 1 مركزئ خمين مركزئ رستاق گوشه محمدمالك
270 آرامگاه پير داود آقا 1 مركزئ دليجان مركزئ دودهك راونج
271 نظرگاه دوخواهران     مركزئ شازند مركزئ آستانه  
272 نظرگاه برج آقا     مركزئ شازند مركزئ آستانه نورآباد
273 نظرگاه قدمعلي     مركزئ شازند مركزئ قره كهريز قدمگاه
274 نظرگاه شرف آباد     مركزئ شازند مركزئ كوهسار شرف آباد
275 نظرگاه گور چك     مركزئ شازند مركزئ كوهسار گورچك
276 نظرگاه آقداش كپر     مركزئ شازند مركزئ كوهسار كپر
277 نظرگاه ده داود     مركزئ شازند سربند هندودر ده داود
278 نظرگاه امام غايب     مركزئ شازند سربند هندودر خلج عليا
279 نظرگاه دارنو     مركزئ شازند زاليان پل دوآب سوارابادسفلي
280 نظرگاه حصارفر     مركزئ شازند زاليان پل دوآب حصار
281 نظرگاه امام قائم     مركزئ شازند زاليان زاليان زاليان
282 نظرگاه مسجد قلعه‌چي عليا     مركزئ شازند زاليان نهرميان قلعه‌چي بالا
283 قدمگاه قدمگاه امام رضا     مركزئ آشتيان مركزئ مزرعه نو انانجرد
284 قدمگاه مرتضي علي     مركزئ اراك مركزئ    
285 قدمگاه حضرت سلطانعلي     مركزئ دليجان مركزئ    
286 قدمگاه عنبرته     مركزئ شازند مركزئ قره كهريز عنبرته