موضوعات وصیت در قرآن

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ 0
موضوعات وصیت در قرآن
 
 عنوان  زیر عنوان سوره شماره آیه                      توضیحات
ارث وصيت و ارث النساء 12 لزوم پرهيز از زيان رساندن به ورثه ازطريق دين يا وصيت
اسلام اسلام و گواهي بر وصيت المائدة 108 اهتمام اسلام بر اداى شهادت در وصيت بطور صحيح
اصلاح اصلاح وصيت البقرة 182 جواز اقدام براى اصلاح وصيت درصورت مخالفت آن با شرع
تغيير تغيير در وصيت البقرة 181 گناه تغيير وصيتنامه مردگان
تغيير تغيير در وصيت البقرة 181 انحصار گناه تغيير وصيت ديگران بر ذمه تغيير دهنده
تغيير تغيير وصيت البقرة 182 جواز اصلاح وصيت مشتمل بر انحراف و گناه
تغيير تغيير وصيت البقرة 182 جواز اقدام براى اصلاح وصيت درصورت مخالفت آن با شرع
خويشان وصيت براى خويشان البقرة 180 لزوم وصيت مالي محتضر براى والدين و خويشان خود
شايسته وصيت شايسته البقرة 180 لزوم بكارگيرى اتخاذ شيوه نيک در وصيت مالي
شوهر وصيت شوهر البقرة 240 لزوم وصيت شوهر به تامين زندگي همسرش به مدت يک سال
عدالت عدالت در وصيت البقرة 182 لزوم مراعات عدالت وانصاف در وصيت
غيرشرعي وصيت غيرشرعي البقرة 182 جواز اقدام براى اصلاح وصيت درصورت مخالفت آن با شرع
گناه وصيت به گناه البقرة 182 جواز اصلاح وصيت مشتمل بر انحراف و گناه
گواهان گواهان وصيت المائدة 106 ضرورت شاهدگرفتن دو مسلمان عادل براى وصيت هنگام فرا رسيدن نشانه‌هاى مرگ
گواهان گواهان وصيت المائدة 106 جواز شاهدگرفتن اهل كتاب براى وصيت درصورت نبودن شاهدى مسلمانان
گواهان گواهان وصيت المائدة 106 ضرورت سوگنددادن شاهدان وصيت درصورت شک به صداقت آنان
گواهان گواهان وصيت المائدة 106 كيفيت سوگند شاهدان وصيت كه در صداقت آنان شک است.
گواهان گواهان وصيت المائدة 107 ساقط شدن شهادت شاهدان وصيت درصورت آشكار شدن كتمان حق از سوى آنان
گواهان گواهان وصيت المائدة 107 لزوم قرار گرفتن دو تن از كساني كه بر آنان ستم رفته به جاى دو شاهدى كه حق را كتمان كرده‌اند.
گواهان گواهان وصيت المائدة 107 ضرورت سوگند شاهدان دوم بر نادرستي شهادت دو شاهد اول درصورت خيانت اوليها
گواهان گواهان وصيت المائدة 108 سختگيرى اسلام بر شاهدان وصيت براى اجراى حق و دقت شاهدان در اداى آن
گواهي اسلام و گواهي بر وصيت المائدة 108 اهتمام اسلام بر اداى شهادت در وصيت بطور صحيح
گواهي گواهي بر وصيت المائدة 108 تاثير سوگند در شهادت براى بهتر و صحيحتر اداشدن آن
لزوم لزوم وصيت البقرة 180 توصيه اكيد به وصيت قبل از فرارسيدن مرگ
مؤمن وصيت براى مؤمنين الحشر 20 جواز وصيت مال براى برادران ديني
مالي وصيت مالي البقرة 180 توصيه به وصيت كردن محتضر درباره اموال خود
مالي وصيت مالي البقرة 180 لزوم وصيت مالي محتضر براى والدين و خويشان خود
مالي وصيت مالي البقرة 180 اولويت والدين نسبت به ساير خويشاوندان در وصيت مالي
مالي وصيت مالي البقرة 180 لزوم بكارگيرى اتخاذ شيوه نيک در وصيت مالي
مالي وصيت مالي النساء 11 لزوم تقسيم ارث پس از پرداخت ديون ميت و عمل به وصيت مالي او
مالي وصيت مالي النساء 12 لزوم جداكردن ارث پس از پرداخت ديون ميت و عمل به وصيت مالي او
محتضر وصيت محتضر البقرة 180 توصيه به وصيت كردن محتضر درباره اموال خود
مرگ وصيت هنگام مرگ البقرة 180 توصيه اكيد به وصيت قبل از فرارسيدن مرگ
هنگام وصيت هنگام مرگ الاحزاب 49 توصيه اكيد به وصيت قبل از فرارسيدن مرگ
والدين وصيت براى والدين البقرة 180 لزوم وصيت مالي محتضر براى والدين و خويشان خود
والدين وصيت براى والدين البقرة 128 اولويت والدين نسبت به ساير خويشاوندان در وصيت مالي
وصيت اسلام و گواهي بر وصيت البقرة 182 اهتمام اسلام بر اداى شهادت در وصيت بطور صحيح
وصيت اصلاح وصيت البقرة 181 جواز اقدام براى اصلاح وصيت درصورت مخالفت آن با شرع
وصيت تغيير در وصيت البقرة 181 گناه تغيير وصيتنامه مردگان
وصيت تغيير در وصيت البقرة 182 انحصار گناه تغيير وصيت ديگران بر ذمه تغيير دهنده
وصيت تغيير وصيت البقرة 182 جواز اصلاح وصيت مشتمل بر انحراف و گناه
وصيت تغيير وصيت البقرة 182 جواز اقدام براى اصلاح وصيت درصورت مخالفت آن با شرع
وصيت عدالت در وصيت المائدة 106 لزوم مراعات عدالت وانصاف در وصيت
وصيت گواهان وصيت المائدة 106 ضرورت شاهدگرفتن دو مسلمان عادل براى وصيت هنگام فرا رسيدن نشانه‌هاى مرگ
وصيت گواهان وصيت المائدة 106 جواز شاهدگرفتن اهل كتاب براى وصيت درصورت نبودن شاهدى مسلمانان
وصيت گواهان وصيت المائدة 106 ضرورت سوگنددادن شاهدان وصيت درصورت شک به صداقت آنان
وصيت گواهان وصيت المائدة 107 كيفيت سوگند شاهدان وصيت كه در صداقت آنان شک است.
وصيت گواهان وصيت المائدة 107 ساقط شدن شهادت شاهدان وصيت درصورت آشكار شدن كتمان حق از سوى آنان
وصيت گواهان وصيت المائدة 107 لزوم قرار گرفتن دو تن از كساني كه بر آنان ستم رفته به جاى دو شاهدى كه حق را كتمان كرده‌اند.
وصيت گواهان وصيت المائدة 108 ضرورت سوگند شاهدان دوم بر نادرستي شهادت دو شاهد اول درصورت خيانت اوليها
وصيت گواهان وصيت المائدة 108 سختگيرى اسلام بر شاهدان وصيت براى اجراى حق و دقت شاهدان در اداى آن
وصيت گواهي بر وصيت البقرة 180 تاثير سوگند در شهادت براى بهتر و صحيحتر اداشدن آن
وصيت لزوم وصيت البقرة 180 توصيه اكيد به وصيت قبل از فرارسيدن مرگ
وصيت وصيت براى خويشان الاحزاب 6 لزوم وصيت مالي محتضر براى والدين و خويشان خود
وصيت وصيت براى مؤمنين البقرة 180 جواز وصيت مال براى برادران ديني
وصيت وصيت براى والدين البقرة 180 لزوم وصيت مالي محتضر براى والدين و خويشان خود
وصيت وصيت براى والدين البقرة 182 اولويت والدين نسبت به ساير خويشاوندان در وصيت مالي
وصيت وصيت به گناه البقرة 180 جواز اصلاح وصيت مشتمل بر انحراف و گناه
وصيت وصيت شايسته البقرة 240 لزوم بكارگيرى اتخاذ شيوه نيک در وصيت مالي
وصيت وصيت شوهر البقرة 182 لزوم وصيت شوهر به تامين زندگي همسرش به مدت يک سال
وصيت وصيت غيرشرعي البقرة 180 جواز اقدام براى اصلاح وصيت درصورت مخالفت آن با شرع
وصيت وصيت مالي البقرة 180 توصيه به وصيت كردن محتضر درباره اموال خود
وصيت وصيت مالي البقرة 180 لزوم وصيت مالي محتضر براى والدين و خويشان خود
وصيت وصيت مالي البقرة 180 اولويت والدين نسبت به ساير خويشاوندان در وصيت مالي
وصيت وصيت مالي النساء 11 لزوم بكارگيرى اتخاذ شيوه نيک در وصيت مالي
وصيت وصيت مالي النساء 12 لزوم تقسيم ارث پس از پرداخت ديون ميت و عمل به وصيت مالي او
وصيت وصيت مالي البقرة 180 لزوم جداكردن ارث پس از پرداخت ديون ميت و عمل به وصيت مالي او
وصيت وصيت محتضر النساء 12 توصيه به وصيت كردن محتضر درباره اموال خود
وصيت وصيت هنگام مرگ المؤمنون 104 توصيه اكيد به وصيت قبل از فرارسيدن مرگ
وصيت وصيت و ارث البقرة 180 لزوم پرهيز از زيان رساندن به ورثه ازطريق دين يا وصيت