امام حسین علیه السلام

امام حسین (عليه السلام) :

 ایمان بنده مومن کامل نمیشود مگر اینکه در او چهار خصلت باشد : 1.اخلاقش نیکو باشد ، 2.بخشنده باشد ، 3.از گفتن حرفهای زیادی خودداری کند ، 4.زیادی مالش را انفاق کند. 

منبع: ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 454

انفاق امام حسین علیه السلام احسان و انفاق‏ امام حسين عليه السلام
انفاق و سخاوت در سیره ی معصومین (ع) وصیت نامه امام حسین(علیه السلام)
امام حسین عليه السلام و صدقه پيوند با فرزندان امام حسين عليه السلام