کتابشناسی قرض الحسنه

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ 0 کتابخانه تخصصی
کتابشناسی قرض الحسنه
 •  آس‍ی‍ب ش‍ن‍اس‍ی س‍ن‍ت پ‍س‍ن‍دی‍ده ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : دلاوری ، م‍ح‍م‍د
 • ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد ( با استفاده از داده های پانل بین استانی) : اب‍ون‍وری ، اس‍م‍ع‍ی‍ل
 • ارزی‍اب‍ی ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه در چ‍ارچ‍وب م‍وس‍س‍ات اع‍ت‍ب‍اری غ‍ی‍ر ب‍ان‍ک‍ی : ف‍ی‍ض‍ی ، ع‍طی‍ه ، - ۱۳۵۵
 • ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA) : اثنی عشری، ابوالقاسم
 • اعطای تسهیلات قرض الحسنه ماهانه ۳۰ درصد رشد دارد : مهرپور، مهدی
 • الزامات احیای صندوق های قرض الحسنه : م‍وس‍وی‍ان ، ع‍ب‍اس
 • باران برکت "قرض الحسنه ، هست ها و بایسته ها" :بیگ محمدی، جواد ۱۳۸۶.
 • ب‍ازت‍اب گ‍زارش " آس‍ی‍ب ش‍ن‍اس‍ی س‍ن‍ت پ‍س‍ن‍دی‍ده ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه " : دلاوری ، م‍ح‍م‍د
 • ب‍ا ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه چ‍ه ب‍ای‍د ک‍رد؟ : ک‍رم‍ی ، ح‍س‍ی‍ن
 • ب‍ان‍ک م‍رک‍زی و ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : م‍وس‍وی‍ان ، ع‍ب‍اس
 • ب‍ان‍ک م‍رک‍زی و م‍وس‍س‍ات ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه ب‍زرگ : ع‍ب‍اس‍ی ، م‍ح‍م‍د
 • بانک ها آبروی قرض الحسنه را برده اند : زندی ، مجید
 • ب‍ای‍ده‍ا و ن‍ب‍ای‍ده‍ای ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : ب‍اق‍ری دام‍غ‍ان‍ی ، ...
 • بررسی تأثیر آگهی های تجاری بر جذب سپرده گذاران حساب قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران : غنی زاده٬ عبدالرضا. ۱۳۸۴.
 • بررسی رابطه نقشهای مدیران با ایجاد انگیزش در کارکنان صندوقهای قرض الحسنه و پس انداز مشیز استان کرمان : گلستانی، جلیل ۱۳۸۲
 • بررسی صندوق قرض الحسنه مردمی احسان ( طایفه ندری ) شهرستان جوانرود : میرزایی، رحمت
 • ب‍ررس‍ی م‍اه‍ی‍ت و ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : گ‍ل م‍ح‍م‍دی ، ج‍ع‍ف‍ر ۱۳۸۴.
 • بررسی و ارزیابی تاثیر رسانه های گروهی در میزان جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک تجارت ( استان تهران) : خادم موسوی، فرزین/۱۳۸۰.
 • ب‍ه‍ارس‍ت‍ان و ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : ک‍اظم‍ی ، ام‍ی‍راس‍م‍اع‍ی‍ل
 • پ‍ی‍ام‍ده‍ای ع‍دم ن‍ظارت ب‍ر ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : ب‍زرگ‍م‍ن‍ش ، غ‍لام ح‍س‍ی‍ن
 • پیام فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری به سمینار هماهنگی صندوق های قرض الحسنه سراسر کشور : منتظری، حسین علی
 • تاسیس بانک قرض الحسنه در آینده نزدیک، آغاز رقابت سالم بین بانکها : اطهری، سینا
 • ت‍ج‍ارت ب‍ا ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه م‍ت‍ف‍اوت اس‍ت : اک‍ب‍ری زاده ، ع‍ل‍ی
 • ت‍دوی‍ن اس‍ت‍رات‍ژی ح‍لال م‍ش‍ک‍ل ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : اک‍ب‍ری زاده ، ع‍ل‍ی
 • چ‍ال‍ش ه‍ای ب‍ان‍ک م‍رک‍زی و ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه ـ ن‍ظارت ب‍ا دخ‍ال‍ت ؟ : اس‍دی ، ح‍م‍ی‍د
 • چالشهای تامین مالی خرد روستایی در ایران مقایسه تطبیقی صندوقهای قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش : حسن زاده، علی
 • چ‍ال‍ش‍ه‍ای ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : ک‍رم‍ی ، ح‍س‍ی‍ن
 • چ‍را از ف‍ع‍ال‍ی‍ت ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه اح‍س‍اس خ‍طر م‍ی ش‍ود؟! : وک‍ی‍ل ، ع‍ب‍اس
 • چ‍را ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه ق‍ان‍ون‍م‍ن‍د ن‍م‍ی ش‍ون‍د؟ : ع‍ل‍وی ، ع‍ل‍ی اص‍غ‍ر
 • ح‍الا ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه از رب‍ا ه‍م ب‍دت‍ر اس‍ت ؟! : ص‍ف‍اره‍رن‍دی ، ح‍س‍ی‍ن
 • ح‍ف‍ظ ح‍ق‍وق م‍ردم در لای‍ح‍ه ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : ک‍رب‍اس‍ی‍ان ، اک‍ب‍ر
 • دان‍ش‍گ‍اه ه‍اوای‍ی و ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : ن‍م‍ازی ، ع‍ل‍ی م‍ح‍م‍د
 • درآم‍دی ب‍ر ج‍ای‍گ‍اه ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه در اس‍لام و اث‍رات اق‍ت‍ص‍ادی آن : ه‍ادوی ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی اص‍غ‍ر
 • رابطه ی تبلیغات با تعداد حسابهای قرض الحسنه ی افتتاح شده در بانک سپه شهر تهران در سال ۱۳۷۸ : تورانی، بهرام /۱۳۷۹
 • راز م‍وف‍ق‍ی‍ت ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : اک‍ب‍ری زاده ، ع‍ل‍ی
 • راه‍ن‍م‍ای ت‍ش‍ک‍ی‍ل ص‍ن‍دوق ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه خ‍ص‍وص‍ی - خ‍ان‍وادگ‍ی : ب‍ن‍ی‍اد خ‍ی‍ری‍ه ال‍زه‍را(س ). دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی /۱۳۸۲.
 • راه‍ن‍م‍ای ت‍ش‍ک‍ی‍ل ص‍ن‍دوق ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه خ‍ص‍وص‍ی و خ‍ان‍وادگ‍ی : ب‍ن‍ی‍اد خ‍ی‍ری‍ه ال‍زه‍را(س ). دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی /۱۳۸۱.
 • راه‍ن‍م‍ای ت‍ش‍ک‍ی‍ل ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه خ‍ص‍وص‍ی : ۱۳۷۷.
 • روش‍ه‍ای ت‍وس‍ع‍ه ف‍ره‍ن‍گ ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : ن‍ظری ، م‍رت‍ض‍ی
 • روی‍ای‍ی ب‍ه طول ۹۰۰۰ ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر ـ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات ج‍ش‍ن‍واره ح‍س‍اب‍ه‍ای س‍پ‍رده ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : خ‍ل‍ی‍ل‍ی ، م‍ه‍رداد
 • ری‍ش‍ه ب‍ح‍ران ـ ن‍گ‍اه‍ی ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : اب‍راه‍ی‍م‍ی ، م‍ح‍م‍د
 • س‍اخ‍ت‍ار م‍ن‍اس‍ب ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه در ش‍رای‍ط ک‍ن‍ون‍ی : م‍وس‍وی‍ان ، ع‍ب‍اس
 • س‍ام‍ان‍ده‍ی م‍وس‍س‍ات ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه و ی‍ک پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد : دوس‍ت‍ی م‍وس‍وی ، ع‍ل‍ی
 • س‍ن‍ت ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه از دی‍دگ‍اه ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی (ره ): ب‍ی‍ک م‍ح‍م‍دی ، ج‍واد
 • سیستم دفترچه قرض الحسنه : رحمتی، راحله السادات، ۱۳۷۹
 • ش‍رای‍ط اح‍ی‍ای ف‍ره‍ن‍گ ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : ن‍ظری ، م‍رت‍ض‍ی ، ۱۳۷۹.
 • ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : اس‍لام‍پ‍ورک‍ری‍م‍ی ، ح‍س‍ی‍ن
 • ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه : وال‍ی ن‍ژاد، م‍رت‍ض‍ی
 • ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه "واق‍ع‍ی ک‍دام‍ن‍د؟" : م‍ع‍ت‍م‍دی ، ش‍ی‍وا
 • ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه ، ارزی‍اب‍ی ک‍ارک‍رد در ب‍ازار پ‍ول و اع‍ت‍ب‍ار ک‍ش‍ور : ح‍س‍ن زاده ، ع‍ل‍ی
 • ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه ، ب‍ان‍ک‍داری ب‍دون رب‍ا و ت‍ورم ... : ک‍رب‍اس‍ی‍ان ، اک‍ب‍ر
 • ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه ، ب‍ای‍ده‍ا و ن‍ب‍ای‍ده‍ا : ام‍ان‍ی ، ع‍ل‍ی
 • ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه ـ آس‍ی‍ب ش‍ن‍اس‍ی ، س‍اخ‍ت‍ار م‍ن‍اس‍ب و راه‍ک‍اره‍ای اص‍لاح‍ی : اس‍لام‍پ‍ورک‍ری‍م‍ی ، ح‍س‍ی‍ن
 • ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍ردی م‍طم‍ئ‍ن ی‍ا... : ع‍ل‍ی‍م‍ردان‍ی ، ش‍ه‍روز
 • ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه ب‍ای‍د ق‍واع‍د ب‍ازی را ب‍پ‍ذی‍رن‍د : ام‍ان‍ی ، ع‍ل‍ی
 • ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه ب‍ای‍ده‍ا و ن‍ب‍ای‍ده‍ا : ام‍ان‍ی ، ع‍ل‍ی
 • ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه ت‍ی‍غ دو ل‍ب‍ه : ی‍زدان‍ی ، ع‍ل‍ی
 • ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه را پ‍اس داری‍م : داوری ن‍ژاد، م
 • ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه را دول‍ت‍ی ن‍ک‍ن‍ی‍د : وک‍ی‍ل ، ع‍ب‍اس
 • ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه م‍ی ت‍وان‍ن‍د س‍ی‍س‍ت‍م ب‍ان‍ک‍ی را از ب‍وروک‍راس‍ی ن‍ج‍ات ده‍ن‍د : س‍ج‍ادی ، ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق
 • ص‍ن‍دوق‍ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه و ت‍طه‍ی‍ر پ‍ول‍ه‍ای ک‍ث‍ی‍ف : اس‍ف‍ن‍دی‍اری ،ک‍ی‍اداوود
 • ص‍ن‍دوق ه‍ای ق‍رض ال‍ح‍س‍ن‍ه و چ‍ال‍ش ه‍ای م‍وج‍ود ـ ج‍اب‍ه ج‍ای‍ی پ‍ول ه‍م اس‍ت‍ان‍دارد دارد : م‍رادی ، س‍ام‍ان /‏‫۱۳۸۸