کتابشناسی وقف

۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 0
کتابشناسی وقف
 • وقف سنت ماندگار : معراجی، سعید /‏‫۱۳۸۹.
 • ه‍ف‍ت وق‍ف ن‍ام‍ه : خ‍س‍روی ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی ، ۱۳۳۴ / ۱۳۸۴.
 • س‍ی‍م‍ای وق‍ف در آی‍ی‍ن‍ه ف‍ق‍اه‍ت : ش‍ف‍ی‍ع‍ی ، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د /۱۳۸۵.
 • وق‍ف ، س‍ن‍ت م‍ان‍دگ‍ار : معراجی، سعید /‏‫۱۳۸۵.
 • وقف : غلامیان، فرهاد /۱۳۸۶.
 • ک‍ی‍م‍ی‍ای اح‍س‍ان : ش‍اه‍رخ‍ی ، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۶ /۱۳۸۴.
 • ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی در س‍ن‍دش‍ن‍اس‍ی ف‍ارس‍ی : رض‍ای‍ی ، ام‍ی‍د، ۱۳۴۹ /‏‫‏‏۱۳۸۵.
 • وق‍ف اث‍ری م‍ان‍دگ‍ار : ری‍اح‍ی س‍ام‍ان‍ی ، ن‍ادر، - ۱۳۴۰ /۱۴۱۹ق . = ۱۳۷۷.
 • مجموعه مقالات و سخنرانی های همایش وقف در بازار سرمایه ۱۱ اسفند ۱۳۸۴ : همایش وقف در بازار سرمایه (۱۳۸۴: قم) /۱۳۸۶.
 • موسوعة الوقف فی الفقه الاسلامی : جعفری، یعقوب /۱۳۸۷
 • خ‍لاص‍ه ای از ف‍ره‍ن‍گ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه وق‍ف و اوق‍اف در ای‍ران : م‍ه‍ی‍ن‍ی ، اس‍م‍اع‍ی‍ل /۱۳۶۳.
 • وق‍ف و اه‍م‍ی‍ت آن در اس‍لام : س‍ازم‍ان ح‍ج و اوق‍اف و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه . اداره ک‍ل ح‍ج و اوق‍اف و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه اس‍ت‍ان خ‍راس‍ان /۱۳۶۴.
 • وقف وقوفی عارفانه : رادمنش، شهرزاد، ۱۳۵۶/۱۳۸۶.
 • مختارات من المخطوطات العربیه النادره فی مکتبات ترکیا : ش‍ش‍ن ، رم‍ض‍ان /‏‫۱۴۱۸ق.‬
 • م‍ق‍دم‍ه ای ب‍ر وق‍ف : اب‍وس‍ع‍ی‍د، اح‍م‍دب‍ن س‍ل‍م‍ان /۱۳۵۸.
 • وق‍ف : پ‍س ان‍داز ج‍اودان‍ه : آی‍ت ال‍ل‍ه‍ی ، اب‍وال‍ح‍س‍ن ، - ۱۳۴۶ /۱۳۸۳.
 • آث‍ار ت‍رب‍ی‍ت‍ی و اج‍ت‍م‍اع‍ی وق‍ف : م‍ی‍راف‍خ‍م‍ی ، س‍ع‍ی‍ده ،۱۳۴۷ /‏‫‏‏‏‏۱۳۸۳.
 • وق‍ف و ب‍ه‍ره م‍ن‍دی ه‍م‍گ‍ان‍ی : ح‍ک‍ی‍م‍ی ، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۱۸ /۱۳۸۰.
 • ن‍ق‍ش وق‍ف در ت‍ام‍ی‍ن ن‍ی‍ازه‍ای روز : ری‍اح‍ی س‍ام‍ان‍ی ، ن‍ادر /۱۳۸۲.
 • وق‍ف ی‍ادگ‍اری م‍ان‍دگ‍ار: (ب‍ان‍ض‍م‍ام اح‍ی‍اگ‍ران وق‍ف در ش‍ه‍رس‍ت‍ان ن‍ی ری‍ز) : ف‍ق‍ی‍ه ن‍ی ری‍زی ، م‍ی‍راح‍م‍د، - ۱۳۴۲ /۱۳۷۹.
 • چ‍گ‍ون‍ه وق‍ف ک‍ن‍ی‍م ؟ (راه‍ن‍م‍ای ث‍ب‍ت وق‍ف ه‍م‍راه ب‍ا ب‍خ‍ش‍ی از ن‍ی‍ازه‍ای روز) ک ری‍اح‍ی س‍ام‍ان‍ی ، ن‍ادر، - ۱۳۴۰ /۱۳۸۳.
 • س‍ی‍م‍ای وق‍ف در خ‍راس‍ان درب‍ردارن‍ده پ‍ژوه‍ش‍ی چ‍ن‍د، درب‍اره م‍وق‍وف‍ات م‍ش‍ه‍د : ام‍ی‍رش‍ی‍ب‍ان‍ی ، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، - ۱۳۲۶ /۱۳۸۰.
 • رساله وقف : شفتی بیدآبادی، محمدباقر بن محمدنقی، ۱۱۷۵؟ - ۱۲۶۰ق. /‏‫۱۳۸۷.‬‬
 • مسجد و موقوفات گوهرشاد : سیدی، مهدی /۱۳۸۶.
 • مصوبات و صورتجلسات شورای مرکزی اوقاف - دفتر دوم به انضمام مصوبات هیات فنی سازمان اوقاف ک خسروی، محمدعلی، ۱۳۳۴ - ، گردآورنده. /‏‫۱۳۸۶.‬
 • س‍ی‍م‍ای وق‍ف در اخ‍ب‍ار و اع‍ص‍ار : ش‍ف‍ی‍ع‍ی ، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د /۱۳۸۴.
 • م‍ق‍دم‍ه ای ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ وق‍ف : ص‍ادق‍ی گ‍ل‍در، اح‍م‍د، - ۱۳۱۷ /۱۳۸۵.
 • وق‍ف : ره ت‍وش‍ه آخ‍رت : ه‍م‍راه ب‍ا زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه ح‍ض‍رت آی‍ه ال‍ل‍ه س‍ی‍د م‍ح‍م‍د پ‍ی‍ش‍ن‍م‍از و ح‍ض‍رت آی‍ه ا... س‍ی‍د ه‍دای‍ت ا... ف‍ق‍ی‍ه ف‍ق‍ی‍ه‍ی ن‍ی ری‍زی ، اب‍وال‍ق‍اس‍م : ۱۳۵۶ /۱۴۲۴ق . = ۱۳۸۲
 • سیمای وقف از دیدگاه مراجع عالیقدر تقلید : شفیعی، محمدسعید، ۱۳۴۸ /۱۳۸۶.

 • مروری بر اصطلاحات وقف ... : آذرپی ، سعید ، ۱۳۵۲ /‏‫۱۳۸۸.‬
 • فرهنگ اصطلاحات وقف : ن‍ام‍دار، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی /‏‫۱۳۸۸.‬
 • وق‍ف و گسترش کتابخانه ها در جهان اسلام : س‍اع‍ات‍ی ، ی‍ح‍ی‍ی م‍ح‍م‍ود، ۱۹۴۶- م. /‏‫۱۳۸۷.‬
 • ک‍ت‍اب ش‍ن‍اس‍ی وق‍ف : (ک‍ت‍اب‍ه‍ا، م‍ق‍ال‍ه ه‍ا، پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه ه‍ای ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی ، وق‍ف ن‍ام‍ه ه‍ا) : ب‍ک‍ائ‍ی ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن /‏‫‏‏۱۳۷۷.
 • ال‍وق‍ف : ق‍ان‍ون‍ا و ش‍رع‍ا : ع‍ب‍ی‍دی ، رائ‍د /۱۴۲۰ق . = ۲۰۰۰م . = ۱۳۷۸.
 • وق‍ف الاس‍لام‍ی ت‍طورة ادارت‍ه ، ت‍ن‍م‍ی‍ت‍ه : ق‍ح‍ف ، م‍ح‍م‍د م‍ن‍ذر، - ۱۹۴۰ /۱۴۲۱ق . = ۲۰۰۰م . = ۱۳۷۹.
 • وق‍ف ف‍ی ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی : ب‍ن ع‍ب‍دال‍ل‍ه ، م‍ح‍م‍د /م ۱۹۹۵‎ = .‬ق ۱۴۱۶‎ = .‬۱۳۷۵.
 • ‏‫فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف‮‬ : محمدی خوانساری، جلیل /‏‫۱۳۸۸.‬‮‬
 • ن‍ق‍ش وق‍ف در ف‍رای‍ن‍د ت‍وس‍ع‍ه : ام‍ی‍دی‍ان‍ی ، ح‍س‍ی‍ن ، - ۱۳۳۱ /۱۳۸۴.
 • وقف سرمایه ماندگار : عابدینی عراقی، مهدی /‫‏‏۱۳۸۸.
 • وق‍ف از دی‍دگ‍اه ح‍ق‍وق و ق‍وان‍ی‍ن : ام‍ی‍ن‍ی‍ان م‍درس ، م‍ح‍م‍د /‏‫۱۳۸۸.‬
 • وق‍ف از دی‍دگ‍اه ح‍ق‍وق و ق‍وان‍ی‍ن : ام‍ی‍ن‍ی‍ان م‍درس ، م‍ح‍م‍د /۱۳۸۱.
 • زن‍دگ‍ان ع‍رص‍ه ی ع‍ش‍ق : م‍ج‍م‍وع‍ه اس‍ن‍اد وق‍ف‍ی اداره ک‍ل اوق‍اف و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه اس‍ت‍ان ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان ، ش‍رح ح‍ال واق‍ف‍ان ... : ک‍ش‍اورز، اردش‍ی‍ر، ۱۳۲۳ /‏‫۱۳۸۲.‬
 • وق‍ف م‍ی‍راث م‍ان‍دگ‍ار : ع‍ادل ، م‍ه‍دی ، - ۱۳۵۵ /۱۳۸۳.
 • وقف مهدوی : ف‍وادی‍ان ، م‍ح‍م‍درض‍ا /‏‫۱۳۸۸.‮‬
 • احکام نوین وقف: مجموعه استفتائات جدید وقفی از مراجع تقلید : ع‍ب‍ادی ، ص‍ادق /‫۱۳۸۷.‬
 • احکام نوین وقف: (مجموعه استفتایات جدید وقفی از مراجع تقلید) : ع‍ب‍ادی ، ص‍ادق /۱۳۸۸.
 • الوقف الاسلامی: تطوره، ادارته، تنمیته: قحف، محمدمنذر، ۱۹۴۰ - م. /‏۱۴۲۱ق.
 • اح‍ک‍ام وق‍ف در ش‍ری‍ع‍ت اس‍لام : ف‍ق‍ه‍ی - ح‍ق‍وق‍ی - ق‍ض‍ائ‍ی : ک‍ب‍ی‍س‍ی ، م‍ح‍م‍دع‍ب‍ی‍د /۱۳۶۴.
 • م‍ج‍م‍وع‍ه ق‍وان‍ی‍ن وق‍ف و م‍ب‍اح‍ث‍ی راج‍ع ب‍ه اح‍ک‍ام آن در ح‍ق‍وق اس‍لام ب‍ه ان‍ض‍م‍ام آی‍ی‍ن ن‍ام‍ه اج‍رای‍ی ق‍ان‍ون وق‍ف و ق‍وان‍ی‍ن و...: ص‍ب‍ا، م‍ص‍طف‍ی /۱۳۸۱.
 • س‍ی‍م‍ای وق‍ف در س‍ب‍زوار : رح‍ی‍م‍ی دوآب ، ب‍رات‍ع‍ل‍ی ، - ۱۳۳۹ /۱۳۸۳.
 • وق‍ف در ف‍ق‍ه اس‍لام‍ی و ن‍ق‍ش آن در ش‍ک‍وف‍ای‍ی اق‍ت‍ص‍اد اس‍لام‍ی : ح‍ائ‍ری ی‍زدی ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن ، - ۱۳۳۴ /۱۳۸۰.
 • فرهنگ اصطلاحات وقف : عتیقی، محمدکل عبیدالله/۱۳۸۶.
 • ت‍اث‍ی‍ر م‍ت‍ق‍اب‍ل وق‍ف و ن‍م‍از : وطن‍خ‍واه ، م‍ه‍دی ، - ۱۳۳۲ /۱۳۸۳.
 •  وقف در آینه آثار کارنامه منابع پیرامون وقف : ۱۳۸۷