آیات قرض الحسنه در قرآن

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
آیات قرض الحسنه در قرآن
 
عنوان    زیر عنوان سوره شماره ایه                       توضیحات
ارث قرض و ارث النساء 12 لزوم پرهيز از زيان رساندن به ورثه ازطريق دين يا وصيت
پرداخت پرداخت قرض النساء 11 لزوم تقسيم ارث پس از پرداخت ديون ميت و عمل به وصيت مالي او
پرداخت پرداخت قرض النساء 12 لزوم جداكردن ارث پس از پرداخت ديون ميت و عمل به وصيت مالي او
خدا قرض به خدا البقرة 245 وام گرفتن خداوند از بندگان
خدا قرض به خدا البقرة 245 پاداش فراوان قرض به خدا
خدا قرض دادن به خدا التغابن 17 نقش انفاق و قرض دادن به خدا در زيادى مال و ثروت
قرض پرداخت قرض النساء 11 لزوم تقسيم ارث پس از پرداخت ديون ميت و عمل به وصيت مالي او
قرض پرداخت قرض النساء 12 لزوم جداكردن ارث پس از پرداخت ديون ميت و عمل به وصيت مالي او
قرض قرض به خدا البقرة 245 وام گرفتن خداوند از بندگان
قرض قرض به خدا البقرة 245 پاداش فراوان قرض به خدا
قرض قرض و ارث النساء 12 لزوم پرهيز از زيان رساندن به ورثه ازطريق دين يا وصيت
قرض دادن قرض دادن به خدا التغابن 17 نقش انفاق و قرض دادن به خدا در زيادى مال و ثروت