کتاب صله ارحام، آثار و ثمرات آن (مطالعه کتاب)

۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 0 کتابخانه تخصصی
اطلاعات کتاب
نویسنده:  سلمان، زواری نسب میانجی
موضوعات:  صله رحم ، اثرات آن
کتاب حاضر در 36 صفحه می باشد.در بخش اول صله رحم و اهمیت آن ، بخش دوم:صله رحم از دیدگاه آیات و روایات، فصل سوم حرمت قطع رحم در آيات و روايات،فصل چهارم:آثار مثبت اجتماعى و فردى،فصل پنجم قطع رحم و آثار ناگوار فردى و اجتماعى،فصل ششم: آثار مثبت پيوند با پيشوايان معصوم (ع )،فصل هفتم: داستانهاى شيرين و خواندنى می باشد.