کتاب Khums an islamic tax (مطالعه کتاب)

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 0 کتابخانه تخصصی
نویسنده:  Rizvi,Muhammad
موضوعات:  Khums
زبان: 
انگلیسی
این کتاب دارای 43 است.عناوین این کتاب عبارتند از: فصل اول خمس در قرآن، فصل دوم: خمس بر درآمد،فصل سوم: ثروت مشروع و ثروت نامشروع ،فصل چهارم: توزیع خمس، فصل پنجم : برخی از افکار خمس.