انفاق از نظر قرآن

رهنمودهای انفاق در قرآن

رهنمودهای انفاق در قرآن

۰۸ مرداد ۱۳۹۹ 0
نفاق و گذشت، با هدف سازندگی و همبستگی و یگانگی، و با انگیزه شناخت و عشق و وظیفه، به وسعت ها و گسترده گی هایی می رسد، چه در شکل، و چه در مصرف ها و موردها و چه در آنچه انفاق می کند.
ادامه مطلب